bg
Firmalar Rehberi Sitesi
Gizlilik Politikası 14/11/2013

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme, www.ankararehberin.com web sitesinden ürün/mal/hizmet alımı ve/veya satımı yapmak üzere faydalanacak üyelerin, yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

1. TANIMLAMALAR:

Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar, karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

Alıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan üyedir.

Site: www.ankararehberin.com, isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesidir. Üye: Site'den ürün/mal/hizmet alımı ve/veya satımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu bireysel ve kurumsal üyelik formunu eksiksiz doldurarak, www.ankararehberin.com üyelikleri onaylanarak Site'ye üyeliği kabul edilen bireysel veya kurumsal üyelerdir. Bu sözleşmede kısaca "Üye" olarak anılacaktır.

Üye Adı: Site Üye'lerinin Site hizmetlerden faydalandıkları sırada Site içindeki diğer Üye'lere yansıyan ve tanıtan üye kimlik adıdır.

Şifre: Site'ye üyelik esnasında otomatik olarak oluşturularak üye e-posta adresine gönderilen ve yalnızca kendisinin bileceği, kullanacağı ve bu aşamadan itibaren Site hizmetlerinden faydalanmak için üye girişi sırasında kullanılacak numaradan oluşan şifredir.

Hesap: Alışverişin ifa edilmesi için www,ankararehberin.com tarafından yönetilen banka nezdindeki hesaptır.

2. SİTE İŞLEYİŞ VE ŞARTLARI:

a) Üye, site üzerinde yapacağı tüm işlemlerde yürürlükte olan kanun, mevzuata riayet edeceğini, özellikle TKHK'nun uzaktan satış işlemleri ve reklam hukukunun satıcı veya alıcı olarak düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların kendisine ait olduğunu şimdiden kabul ve beyan eder. Yürürlükte olan kanunların taraflara yüklediği sorumlulukları bilmediği veya bilebilecek durumda olmadığını ileri süremez. Şirket, hukuki mevzuata aykırı olduğunu veya bu konuda karışıklığa sebep olacağını tespit ettiği satış ilanını ve reklamları yayınlamaktan imtina edebilir. Bu durumda Üye, Şirketin tespitini şimdiden kabul eder. Şirketin web sayfasında yayınlanan veya yayınlanmamasına rağmen web alanına müşteri tarafından girilen herhangi bir ilan, bilgi veya veri sebebi ile bir hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde Üye'ye rücu hakkı saklıdır.

b) Site, üyelerin satışa arz edilen malları/ürünleri/hizmetleri satın aldıkları bir sanal buluşma ortamından ibarettir. Şirket, web sayfası işleticisi sıfatı ile bu sanal buluşma ortamından faydalanma imkanını Üye'lerine sağlar.

c) Üye, Şirket tarafından belirlenen ve Site'de duyurulan kurallar ve duyurular dahilinde Alıcı sıfatı ile Site hizmetlerinden faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Şİrket, Site'de yapılacak işlemlere ilişkin prosedürlerde ayrıca herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın Site'de duyurmak sureti ile değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Alıcı, Site'den ürün/mal/hizmet satın almak istediği takdirde, Alıcı olarak alım-satım işlemi tamamlanan ürünü/malı kabul ile bedelini ödemekten kanun ile açıkça imkan tanınan haller haricinde imtina edemez. Ayrıca Alıcı, satın alacağını beyan ettiği fiyattan indirim talep edemez, ürünün/malın/hizmetin Site'de ilan edilen ödeme koşullarına aykırı davranamaz. Aksi takdirde Şirket tarafından Site üzerinden ürün/mal/hizmet alması engellenebilir, üyeliği Site tarafından feshedilebilir.

Alıcı, Site'de satılan herhangi bir ürünün/malın/hizmetin Şirket'in Site'de belirtilen banka, banka şubesine ve hesabına havale etmek veya kredi kartı bilgilerini vermek suretiyle öder. Ödeme bilgisi Şirket tarafından e-posta ile Satıcı'ya bildirilir. Şirket' de, satışın gerçekleşmesi ve ürün/mal bedelinin Alıcı tarafından ödendiğinin kendisine bildirilmesinin ardından en geç (4) iş gün içerisinde söz konusu ürünü/malı/hizmeti belirlenen bir kargo şirketi aracılığı ile Alıcı'ya gönderir ve gönderi tarihi ile kargo taşıma fiş numarasını da Site'deki ilgili bölüme girer.

Ürüne/mala/hizmete ait kargo bilgileri ile teslimatın takibine ilişkin uyarı Site tarafından Alıcı'ya e-posta yoluyla bildirilir. Teslimatın takibi bizzat Alıcı tarafından yapılacak olup, Alıcı teslimat üzerine kargoyu teslim aldığını ve onayladığını Site'nin ilgili bölümünde teyit eder veya kendisine kargo bildiriminin yapılmasından itibaren (4) gün içerisinde ilgili bölümde hiçbir giriş işleminde bulunmaz ise-ki bu takdirde teslimat yapılmış addolunur- bankada muhafaza olunan ürün/mal/hizmet bedeli Şirket tarafından Şirket hesabına intikâl ettirilir.

Buna mukabil Alıcı, Şirket tarafından kargo bildiriminin yapılmasından itibaren (7) gün zarfında teslimatın halen gerçekleşmemiş olduğuna ilişkin web sitesindeki ilgili bölüme kayıt girdiği takdirde, Şirket , söz konusu kayıt ibraz olunamadığı takdirde ilk iş günü parayı Alıcı'ya iade eder. Alıcı tarafından Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca, Cayma hakkının kullanıldığı durumlarda, teslimat prosedürü tersine işletilerek ürünün/malın/hizmetin Şirket' e gönderildiğinin ve Şirket' in alındı teyidinden sonra para Alıcı'ya iade edilir. Şirket teslimata veya iade anına değin mal/ürün/hizmet bedelini sadece tevdi mahalli sıfatı ile muhafaza etmekte olup teslimatın yapılıp yapılmaması haricinde kalan ayıp ve benzeri sebeplerle yapılacak itirazlar ise yukarıdaki işleyişi değiştirmeyecektir. Bedel iadesi, tamir, tenzil, tazminat vs. gibi tüm taleplerin doğrudan Şirket' e yöneltilmesi gereklidir.

d) Şirket, dilediği zaman Üye'nin üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçiçi veya sürekli olarak yasaklayabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tâbi tutabilir, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Üyelik feshedilmesi veya askıya alınması durumunda Üye'nin Şirkette mevcut bir alacağı olması halinde şirket bunu muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacı ile 60 gün alıkoyabilir.

Sözleşmeye aykırılık hallerinde Şirket'in maddi-manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. İşbu sözleşme Site'nin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için üyeler bir tazmin talebinde bulunamaz.

Sözleşme Site'de yapılan faliyetin Şirket tarafından sona erdirilmesi halinde ise kendiliğinden sona erer. Şu kadar ki Şirket işini, ticari ortaklığını ve Site alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin işbu sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Üye, malı/ürünü/hizmeti satın alırken, teslimatta ve satış sonrasında işbu sözleşme hükümleriyle birlikte yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmayı, kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. DİĞER HUSUSLAR:

a) Şirket, Site'nin olabilecek her türlü makul kaynağını kullanarak, azami devamlılıkta ve işlerlikte hizmet vermesi için üzerine düşen özeni gösterecek olup internet ortamından kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden, doğal afetler (deprem, sel, fırtına, yıldırım, yangın, vs.) sonucu kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden ve doğabilecek bilgi kayıplarından, Üye'lerden kaynaklanan hatalı işlemlerden sorumlu değildir.

b) Şirket ile Üye arasında doğacak ihtilaflarda uygulanacak olan hukuk Türk hukuku olup ihtilafların çözüm mahalli Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.